ALGEMENE VOORWAARDEN PRODIAG BV

De Consumentenvoorwaarden kunt u terugvinden op de eerste helft van dit document

De Algemene Voorwaarden voor Zakelijke Afnemers kunt u terugvinden op de tweede helft van dit document

ALGEMENE CONSUMENTENVOORWAARDEN PRODIAG BV

1. Definities

Consument:     de natuurlijke persoon, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en bepaalde Producten bij ProDiag afneemt;

ProDiag:          ProDiag B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (3741 BD) Baarn, aan Zandvoortweg 185, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 32096014;

Aanbod:          Ieder door ProDiag gedaan aanbod tot het leveren van Producten;

Overmacht:     een situatie zoals bedoeld in artikel 6 van deze voorwaarden;

Product(en):    de door ProDiag aan Consument te leveren producten en/of diensten,  inclusief productdocumentatie, gebruiksaanwijzing en verpakking;

Website:          de website van ProDiag, https://www.prodiag.nl  

2. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn exclusief van toepassing op elk Aanbod en alle overeenkomsten, waarbij door ProDiag aan Consument Producten geleverd worden.
 2. Onder de term “schriftelijk” ten aanzien van communicatie tussen ProDiag en Consument wordt tevens verstaan elektronische communicatie.
 3. ProDiag is gerechtigd derden in te schakelen voor de uitvoering van de overeenkomst.
 4. Zonder voorafgaande toestemming van ProDiag kan Consument geen rechten of verplichtingen uit hoofde van de tussen partijen gesloten overeenkomst aan een derde overdragen. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking.

3. Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Alle Aanbiedingen van ProDiag zijn vrijblijvend. Na aanvaarding door Consument, heeft ProDiag het recht het aanbod binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 2. Een overeenkomst komt tot stand door schriftelijke bevestiging door ProDiag van de Aanvaarding door Consument van een Aanbod of door de feitelijke (aanvang van de) levering van de Producten aan Consument door ProDiag.
 3. Wanneer een aanvaarding van een Aanbod, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van een Aanbod, is ProDiag aan deze afwijking niet gebonden en komt geen overeenkomst tot stand, tenzij de afwijking uitdrukkelijk door ProDiag wordt aanvaard. Indien desalniettemin een aanvang genomen wordt met de uitvoering van de overeenkomst, heeft te gelden dat het Aanbod bindend is ten aanzien van de gemaakte afspraken.
 4. Het Aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het Aanbod door Consument mogelijk te maken. Eventuele foto’s zijn waarheidsgetrouw.
 5. Consument kan en zal de Producten (telkens) op hun geschiktheid voor de door hem beoogde doeleinden onderzoeken. De feitelijke toepassing en het gebruik van de Producten komen geheel voor rekening en risico van Consument.
 6. Consument kan zich niet beroepen op kennelijke zet-, type-, programmeer- of programmafouten in/op de Website.
 7. Zolang de bestelling nog niet is verstuurd, kan de bestelling door Consument worden geannuleerd. Consument dient dit onverwijld per e-mail en/of telefoon door te geven.

4. Prijzen en tarieven

 1. Alle prijzen en tarieven zijn in EURO exclusief btw en exclusief verzendkosten, tenzij expliciet anders overeengekomen. De verzendkosten worden voorafgaand aan de definitieve bestelling kenbaar gemaakt.
 2. Wanneer prijzen en/of tarieven van prijsbepalende factoren, zoals bijvoorbeeld lonen, materialen, valutaverschillen, transportkosten, invoerrechten of verzekeringstarieven een verhoging ondergaan, door welke oorzaak dan ook, is ProDiag gerechtigd de overeengekomen prijs op enig moment dienovereenkomstig te wijzigen.

5. Levertijd en termijnen

 1. Bij bestellingen via de Website geldt dat artikelen, tenzij anders aangeven, uit voorraad leverbaar zijn. ProDiag zal zich inspannen om een bestelling geplaatst op een werkdag vóór 12:00u nog dezelfde dag te verzenden. Voor bestellingen geplaatst tussen vrijdagmiddag 12:00u en maandagmiddag 12:00u geldt, behoudens feestdagen, dat ProDiag zich zal inspannen om de bestelling op maandag te verzenden.
 2. Is een Product (tijdelijk) uitverkocht, dan wordt Consument hierover zo snel mogelijk geïnformeerd en wordt Consument de mogelijkheid geboden om te wachten tot het Product weer beschikbaar is. Reageert Consument niet of wil hij niet wachten, dan wordt de overeenkomst door ProDiag ontbonden en zal een reeds betaalde koopprijs binnen dertig dagen aan Consument worden teruggestort.
 3. Levertermijnen en andere termijnen gaan in op de eerste werkdag na de totstandkoming van de overeenkomst en zijn gebaseerd op de tijdens het sluiten van de overeenkomst bekende informatie en geldende omstandigheden.
 4. Opgegeven of overeengekomen levertermijnen en andere termijnen gelden bij benadering en zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn.
 5. Levertermijnen en andere termijnen worden verlengd met de tijd dat de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd door Overmacht, andere omstandigheden dan ProDiag bekend waren, uitblijving van betaling of opschorting door ProDiag van haar verplichtingen.

6. Overmacht

 1. Wanneer ProDiag door Overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, onafhankelijk van de vraag of de overmachtssituatie was te voorzien, is ProDiag gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de (verdere) uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten dan wel, zulks ter keuze van ProDiag, de overeenkomst door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Een eventuele ontbinding laat het recht van ProDiag op betaling door Consument voor reeds door ProDiag verrichte prestaties onverlet en ProDiag is in die situatie nimmer gehouden tot vergoeding van schade.
 2. ProDiag zal Consument zo spoedig mogelijk van de situatie van Overmacht op de hoogte stellen. In geval van opschorting zoals bedoeld in artikel 6.1 zal ProDiag op een later moment alsnog gerechtigd zijn de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 3. Onder Overmacht zijn begrepen alle omstandigheden waardoor ProDiag tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals brand, vorst, werkstaking of werkuitsluiting, oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, in gebreke blijven van toeleveranciers, elektriciteitsstoringen, computer-, telefoon- en internetstoringen, diefstal of verduistering van voorraden en voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet van ProDiag kan worden gevergd dat zij haar verplichtingen jegens Consument (verder) nakomt. Overmacht van ProDiag’s toeleveranciers wordt tevens geacht Overmacht te zijn van ProDiag.
 4. Wanneer de Overmacht aan de zijde van ProDiag langer duurt dan dertig dagen is Consument bevoegd om de overeenkomst voor het niet uitvoerbare deel door een schriftelijke verklaring te ontbinden.

7. Aflevering, transport, risico

 1. Levering vindt plaats op het door de Consument aangewezen adres in Nederland. De Producten zijn voor rekening en risico van ProDiag tot het moment van bezorging van de Producten aan de Consument.
 2. ProDiag zal uiterlijk bij levering van de Producten de navolgende informatie aan Consument toezenden:
  • Bezoekadres van ProDiag;
  • Wijze waarop Consument klachten kan indienen;
  • De wijze waarop en voorwaarden waaronder gebruik gemaakt kan worden van het herroepingsrecht (zie hierna, artikel 9);
  • Het modelformulier voor herroeping.

8. Afname

 1. Consument is verplicht aan de levering mee te werken, alsmede de Producten in ontvangst te nemen.
 2. Bij gebreke van afname van de Producten door Consument, behoudt ProDiag zich het recht voor eventueel daaraan verbonden kosten (inclusief kosten voor opslag en vervoer) door te berekenen aan Consument.
 3. Afname wordt geacht te zijn geweigerd, wanneer de bestelde Producten ter aflevering zijn aangeboden, doch aflevering onmogelijk is gebleken. Het opgeven van een foutief of onvolledig adres komt voor rekening en risico van Consument. De dag waarop afname wordt geweigerd, geldt als de dag van levering.

9. Herroepingsrecht / Bedenktijd

 1. Consument kan gedurende een bedenktijd van veertien dagen de overeenkomst met betrekking tot de aankoop van de Producten zonder opgave van redenen ontbinden.
 2. Consument moet hiervoor binnen de bedenktermijn het modelformulier aan ProDiag retourneren of op een andere ondubbelzinnige wijze duidelijk maken dat hij de koopovereenkomst wenst te ontbinden. Na ontvangst van het modelformulier of de ondubbelzinnige mededeling zal ProDiag de ontbinding van de overeenkomst bevestigen.
 3. De hiervoor genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat Consument de Producten heeft ontvangen. Als Consument vooraf een derde, niet zijnde de vervoerder, heeft aangewezen als ontvanger, geldt dat ontvangst door deze derde beslissend is.
 4. Indien Consument meerdere Producten heeft besteld die in meerdere leveringen worden uitgeleverd, gaat de bedenktijd pas in, zodra Consument de laatste levering heeft ontvangen of, indien van toepassing, de laatste levering is ontvangen door een vooraf door Consument aangewezen derde niet zijnde de vervoerder.
 5. Consument is gehouden om tijdens de bedenktijd zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Hij zal de Producten slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen, gelijk als hij in een winkel zou doen. Als Consument de Producten verder uitpakt of gebruikt dan toegestaan of de Producten of verpakking beschadigd, is Consument aansprakelijk voor waardevermindering van de Producten.
 6. Als de Producten bestaan uit hygiëne-producten, is het vanwege hygiëneregels niet toegestaan om deze Producten uit hun verzegelde verpakking te halen. Eventueel uitgepakte en aan ProDiag geretourneerde hygiëne-producten zullen worden vernietigd en worden niet gecrediteerd.
 7. Consument moet de Producten met alle toebehoren en in de originele verpakking tezamen met een kopie van de factuur zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen veertien dagen, nadat hij heeft aangegeven de overeenkomst te willen ontbinden, aan ProDiag terugsturen. Beslissend is of Consument de zending binnen de bedenktermijn feitelijk heeft aangeboden bij / meegegeven aan een pakketbezorgingsbedrijf. ProDiag behoudt zich het recht voor om concrete instructies te geven voor retournering van de Producten.
 8. De kosten voor het terugsturen van de Producten zijn voor rekening van Consument. In het Aanbod, op de Website en in de bevestiging van de bestelling is dit ook vermeld. Consument dient zorg te dragen voor voldoende frankering van het pakket.
 9. Na ontvangst door ProDiag van de geretourneerde Producten zal ProDiag binnen een termijn van veertien dagen de volledige koopsom, inclusief de verzendkosten van een standaardverzending, aan Consument terugbetalen. Terugbetaling vindt plaats in dezelfde valuta en via hetzelfde betaalmiddel.
 10. Indien Consument zich niet houdt aan de in dit artikel genoemde voorwaarden, kan er geen ontbinding van de overeenkomst plaatsvinden en zal de koopprijs niet worden terugbetaald.

10. Klachten

 1. Consument kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij hierover niet binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk heeft geklaagd.
 2. De klacht dient voorzien te zijn van alle relevantie informatie om de klacht goed te kunnen onderzoeken zoals datum van aflevering, adres waar de Producten zijn afgeleverd, een gedetailleerde beschrijving en motivering van de klacht en eventueel relevant beeldmateriaal. Tevens is Consument gehouden een gebrekkig onderdeel te bewaren en op eerste verzoek aan ProDiag te retourneren.

11. Garantie en aanspraken van Consument

 1. Met inachtneming van het elders in deze voorwaarden bepaalde en met uitzondering van producten waarvoor een kortere houdbaarheidsdatum geldt, garandeert ProDiag gedurende zes maanden na aflevering de deugdelijkheid van de door haar geleverde Producten. Dit wil zeggen dat ProDiag garandeert dat de Producten voldoen aan de technische specificaties zoals opgenomen in de overeenkomst of het Aanbod.
 2. ProDiag garandeert op geen enkele wijze dat de door haar verkochte Producten geschikt zijn voor het doel dat Consument met de Producten heeft. Het is aan Consument zelf om, voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst, te onderzoeken of de te kopen Producten geschikt zijn voor het beoogde doel en gebruik van Consument.
 3. Als de prestatie niet deugdelijk is uitgevoerd, zal in samenspraak met Consument gekozen worden tussen het opnieuw toezenden van de Producten, het aanvullen van de levering of creditering voor een evenredig deel van de koopsom.
 4. Wordt gekozen voor het opnieuw verrichten van de prestatie, dan bepaalt ProDiag de wijze en het tijdstip van levering. Consument zal op eerste verzoek en conform instructies van ProDiag ondeugdelijke Producten op kosten van PrioDiag retourneren aan ProDiag.
 5. Consument blijft in geval van een garantieclaim gehouden tot afname en betaling van eventuele overige bestelde Producten. Een (terechte) garantieclaim geeft geen recht op opzegging.
 6. De in dit artikel opgenomen garantieverplichting van ProDiag geldt in ieder geval niet wanneer:
  • een gebrek voortvloeit uit het feit dat ProDiag onvolledige of onjuiste informatie heeft ontvangen met betrekking tot het uitvoeren van de desbetreffende overeenkomst;
  • het gebrek voortvloeit uit het feit dat Consument de Producten op een andere wijze gebruikt dan in overeenstemming met de overeengekomen of gebruikelijke bestemming van de Producten;
  • wijzigingen of reparaties aan de Producten zijn verricht zonder voorafgaande schriftelijke toestemming hiertoe van ProDiag;
  • de geleverde Producten zijn aangetast door van buitenaf komende oorzaken;
  • de Consument enige uit de onderliggende overeenkomst voortvloeiende verplichtingen jegens ProDiag niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt of is nagekomen.
 7. Transportkosten voor het opnieuw leveren van de Producten komen voor rekening en risico van ProDiag.
 8. Voor zaken die ProDiag van derden betrekt, zijn haar verplichtingen jegens Consument nimmer groter, noch van langere duur, dan de (garantie)verplichtingen van die derden jegens ProDiag.

12. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Iedere vordering tot schadevergoeding jegens ProDiag, behalve een vordering die door ProDiag is erkend, verjaart één jaar na de dag waarop Consument bekend geworden is met de schade en de aansprakelijkheid van ProDiag.
 2. Consument vrijwaart ProDiag voor iedere vorm van aansprakelijkheid en voor alle kosten en schade van ProDiag en derden in verband met het gebruik van de Producten op een andere wijze dan in overeenstemming met de overeengekomen of gebruikelijke bestemming van de Producten.
 3. ProDiag is in geen geval aansprakelijk voor enige schade wanneer en voor zover deze voortvloeit uit het niet nakomen van aanwijzingen/instructies van ProDiag of het niet-nakomen van gebruiks-, controle- en/of onderhoudsvereisten van Producten door Consument of derden.

13. Veiligheidsmaatregelen en recall

 1. Consument is gehouden onverwijld mee te werken aan (maatregelen in verband met) een veiligheidswaarschuwing, veiligheidscontroles en vervanging van de Producten om veiligheidsredenen.
 2. Consument is tevens gehouden onverwijld mee te werken aan een door ProDiag geïnstigeerde recall van Producten.
 3. Eventuele schade of kosten van Consument in verband met het bepaalde in dit artikel worden vergoed tot ten hoogste het bedrag van de factuurwaarde van de oorspronkelijk geleverde c.q. de teruggehaalde Producten, zoals in rekening gebracht door ProDiag. Omzet- en winstderving van Consument worden niet vergoed.

14. Intellectueel eigendom

 1. Het is Consument niet toegestaan om tekst- en/of beeldmateriaal van de Website te kopiëren, op te slaan, te publiceren, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken zonder de uitdrukkelijke toestemming van ProDiag.
 2. Het is Consument niet toegestaan enige aanduiding omtrent (keur)merken, zoals CE-markering, handelsnamen, octrooien of andere rechten uit de door ProDiag geleverde Producten te verwijderen of te wijzigen.
 3. Consument zal op de Producten aangebrachte herkenningstekens niet (geheel of gedeeltelijk) verwijderen of onzichtbaar dan wel onleesbaar maken.

15. Facturering en betaling

 1. Ingeval van een bestelling via de Website, dient de koopsom vooraf te worden voldaan via een van de betaalmogelijkheden op de Website. Gekozen kan worden voor betaling vooraf via overboeking of Ideal of voor betaling achteraf via Credit Card, wij accepteren Mastercard en Visa. De creditcard zal pas na verzending van het pakket worden belast.
 2. Wordt gekozen voor betaling vooraf, dan wordt de overeenkomst gesloten onder de ontbindende voorwaarde van betaling. Dit wil zeggen dat de bestelling pas verzonden wordt nadat de betaling door ProDiag is ontvangen. Is betaling niet binnen zeven dagen ontvangen, dan ontvangt Consument een herinnering. Blijft wederom betaling gedurende zeven dagen uit, dan is ProDiag gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Bij betaling via overboeking dient Consument het ordernummer duidelijk in de betaling te verwerken en rekening te houden met de verwerkingstijd van de banken.
 3. In alle overige gevallen dient Consument het op de factuur vermelde totaalbedrag inclusief btw uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum te hebben voldaan.
 4. Betaling dient netto plaats te vinden op de door ProDiag aangewezen bankrekening van ProDiag. De op de bankafschriften van ProDiag aangegeven valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt.
 5. Wanneer Consument niet binnen de overeengekomen betalingstermijn het volledige verschuldigde bedrag heeft betaald, en Consument door ProDiag is aangemaand met inachtneming van een betaaltermijn van veertien dagen, is Consument van rechtswege in verzuim. Vanaf de dag dat Consument in verzuim is tot aan de dag van volledige betaling is Consument gehouden tot vergoeding van wettelijke rente zoals bedoeld in artikel 6:119 BW. Daarnaast is Consument gehouden buitengerechtelijk incassokosten te vergoeden conform de staffel van het besluit behorend bij de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten.
 6. ProDiag is gerechtigd overeenkomsten die in gedeelten worden uitgevoerd, per deellevering te factureren.
 7. Binnenkomende betalingen strekken steeds eerst ter voldoening van gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, boetes en rente, en strekken vervolgens ter voldoening van de oudste bij ProDiag openstaande rekeningen, onafhankelijk van een andere aanwijzing door Consument.

16. Eigendomsvoorbehoud

 1. De door ProDiag geleverde Producten blijven haar eigendom tot het moment dat Consument aan al haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst heeft voldaan, inclusief vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van een overeenkomst (zoals rente, kosten en boetes), een en ander als bedoeld in artikel 3:92 Burgerlijk Wetboek.
 2. Consument is gehouden ten aanzien van alle Producten waarop een eigendomsvoorbehoud van ProDiag rust de in het maatschappelijke verkeer betamende zorgvuldigheid aan te wenden, ProDiag toegang tot die zaken te verschaffen en ProDiag onverwijld schriftelijk te informeren van iedere actie van derden, die op voor ProDiag nadelige wijze betrekking heeft of kan hebben op de geleverde Producten.
 3. ProDiag heeft het recht aan Consument geleverde Producten die eigendom van ProDiag zijn gebleven, terug te (doen) nemen wanneer Consument niet aan zijn verplichtingen voldoet of ProDiag aanleiding heeft om aan te nemen dat Consument niet aan zijn betalingsverplichtingen zal voldoen. Consument is verplicht deze terugname mogelijk te maken. De aan terugname verbonden kosten worden gedragen door Consument. Bij terugname wordt Consument gecrediteerd op basis van de factuurwaarde, of, ingeval van beschadiging van de Producten, op basis van de reële waarde in het economische verkeer.
 4. Consument is gehouden derde partijen (zoals curatoren en beslagleggers die enig recht claimen met betrekking tot de Producten waarop ProDiag een eigendomsvoorbehoud heeft) te wijzen op het eigendomsvoorbehoud van ProDiag. Consument dient ProDiag hiervan in een voornoemd geval onmiddellijk schriftelijk door middel van een brief en per mail op de hoogte te stellen.

17. Toerekenbare tekortkoming en ontbinding van de overeenkomst door ProDiag

 1. Consument wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn en de (resterende) schuld van Consument jegens ProDiag zal onmiddellijk opeisbaar zijn wanneer:
  • Consument zijn eigen faillissement aanvraagt, failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of een verzoek doet om toegelaten te worden tot de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen; of
  • Consument komt te overlijden; of
  • Consument enige uit kracht der wet of van contractuele condities op hem rustende verplichtingen jegens ProDiag niet of niet geheel nakomt; of
  • Consument nalaat een aan ProDiag verschuldigd factuurbedrag binnen de in de aanmaning gestelde termijn van veertien dagen te voldoen; of
  • beslag wordt gelegd op het geheel of een gedeelte van het vermogen van Consument; of
  • een met a t/m e vergelijkbare situatie zich voordoet naar het recht van het land van vestiging van Consument,
 2. ProDiag is in de in artikel 17.1 genoemde situaties gerechtigd om haar verplichtingen op te schorten of om de overeenkomst, zonder gerechtelijke tussenkomst, onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, een en ander onverminderd ProDiag’s overige rechten, zoals rechten ten aanzien van reeds vervallen boetes, rente en het recht op schadevergoeding.
 3. ProDiag is niet gehouden tot betaling van enige schadevergoeding jegens Consument in geval van beëindiging van de overeenkomst conform het in dit artikel bepaalde.
 4. Bij beëindiging van de overeenkomst blijven bepalingen in stand die naar hun aard bestemd zijn om voort te duren.
 5. In geval van ontbinding is ProDiag gerechtigd de Producten terug te nemen, vrij van alle rechten van Consument. In een dergelijk geval zijn ProDiag en haar gemachtigde(n) gerechtigd om de terreinen/gebouwen van Consument te betreden teneinde de Producten in bezit te nemen. Consument is verplicht om haar medewerking te verlenen en de nodige maatregelen te nemen teneinde ProDiag in de gelegenheid te stellen haar rechten te effectueren.

18. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere tussen partijen gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Het Weens koopverdrag is niet van toepassing.
 3. Eventuele geschillen in verband met of voortvloeiend uit een overeenkomst zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de rechter die op grond van de Nederlandse wet bevoegd is om kennis te nemen van het geschil.

***

Opgesteld op 26 maart 2020

Bijlage I – informatie met betrekking tot het herroepingsrecht

Informatie met betrekking tot het herroepen van de overeenkomst.

U kunt gedurende een bedenktijd van veertien dagen, te rekenen vanaf ontvangst van de Producten, de overeenkomst zonder opgave van redenen ontbinden door binnen deze termijn het modelformulier aan ProDiag te retourneren of op een andere ondubbelzinnige wijze duidelijk maken dat u de koopovereenkomst wenst te ontbinden. Na ontvangst van het modelformulier of de ondubbelzinnige mededeling zal ProDiag de ontbinding van de overeenkomst bevestigen.

U bent gehouden om tijdens de bedenktijd zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. U mag de Producten slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen, gelijk als u in een winkel zou doen. Als u de Producten verder uitpakt of gebruikt dan toegestaan of de Producten of verpakking beschadigd, bent u aansprakelijk voor waardevermindering van de Producten. Als de Producten bestaan uit hygiëne-producten, is het vanwege hygiëneregels niet toegestaan om deze Producten uit hun verzegelde verpakking te halen.

U moet de Producten met alle toebehoren en in de originele verpakking tezamen met een kopie van de factuur zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen veertien dagen, nadat u hebt aangegeven de overeenkomst te willen ontbinden, aan ProDiag terugsturen. De kosten voor het terugsturen van de Producten zijn voor rekening van u als consument. U dient zorg te dragen voor voldoende frankering van het pakket.

Na ontvangst door ProDiag van de geretourneerde Producten zal ProDiag binnen een termijn van veertien dagen de volledige koopsom, inclusief de verzendkosten van een standaardverzending, aan u terugbetalen. Terugbetaling vindt plaats in dezelfde valuta en via hetzelfde betaalmiddel.

Indien u zich niet houdt aan de in dit artikel genoemde voorwaarden, kan er geen ontbinding van de overeenkomst plaatsvinden en zal de koopprijs niet worden terugbetaald.

Klachten over de geleverde Producten en overige correspondentie kunnen gericht worden aan info@prodiag.nl.

Bedrijfsgegevens:

ProDiag B.V.

Zandvoortweg 185,

3741 BD Baarn

Bijlage II – Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 • Aan:          ProDiag B.V.
  Zandvoortweg 185, 3741 BD Baarn
  info@prodiag.nl
 • Ik deel u hierbij mede, dat ik onze overeenkomst herroep met betrekking tot de verkoop en levering van de volgende Producten: __________________________________________

_______________________________________________________________________

 • Besteld op __________ [datum bestelling] en ontvangen op __________ [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij Producten]
 • Naam Consument:
 • Adres Consument:
 • Handtekening (indien op papier ingevuld):

ALGEMENE VOORWAARDEN PRODIAG BV, ZAKELIJKE AFNEMERS

1. Definities

Afnemer:         de natuurlijke persoon of de rechtspersoon handelend als onderneming, die is ingeschreven in het handelsregister en Producten en/of diensten bij ProDiag afneemt;

ProDiag:          ProDiag B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (3741 BD) Baarn, aan Zandvoortweg 185, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 32096014;

Offerte:            elk door ProDiag gedaan aanbod tot het verrichten van diensten of het leveren van Producten;

Overmacht:      een situatie zoals bedoeld in artikel 6 van deze voorwaarden;

Product(en):    de door ProDiag aan Afnemer te leveren producten en/of diensten, inclusief productdocumentatie, gebruiksaanwijzing en verpakking;

Website:          de website van ProDiag https://www.prodiag.nl.

2. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn exclusief van toepassing op alle overeenkomsten en Offertes waarbij door ProDiag aan Afnemer diensten of Producten geleverd worden. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden, van Afnemer of van derden, is uitgesloten.
 2. ProDiag is gerechtigd derden in te schakelen voor de uitvoering van de overeenkomst.
 3. Afwijkende voorwaarden en wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de overeenkomst zijn slechts geldig wanneer deze schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen zijn ondertekend.
 4. Onder de term “schriftelijk” ten aanzien van communicatie tussen ProDiag en Afnemer wordt tevens verstaan elektronische communicatie. Het elektronische systeem van ProDiag wordt geacht het enige bewijs te vormen van de inhoud en het tijdstip van ontvangst en verzending van de betreffende elektronische communicatie.
 5. Zonder voorafgaande toestemming is het Afnemer niet toegestaan om de naam van ProDiag te gebruiken in enige reclame-uiting of publicatie of de indruk te wekken dat er een samenwerking tussen Afnemer en ProDiag bestaat, dan wel dat partijen aan elkaar gelieerd zouden zijn.
 6. Bij de uitleg van de betekenis van de algemene voorwaarden wordt de Nederlandse versie als leidend beschouwd.
 7. Zonder voorafgaande toestemming van ProDiag kan Afnemer geen rechten of verplichtingen uit hoofde van de tussen partijen gesloten overeenkomst aan een derde overdragen. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking.
 8. Verstrekte adviezen ontslaan Afnemer niet van zijn verplichting de Producten (telkens) op hun geschiktheid voor de door hem beoogde doeleinden te onderzoeken. De feitelijke toepassing en het gebruik van de Producten komen geheel voor rekening en risico van Afnemer.
 9. Wanneer enige bepaling van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst om welke reden dan ook op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig is, of vernietigd wordt, blijven de bepalingen hierin voor het overige van kracht. Partijen zullen dan over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, welke bepaling de inhoud en het doel van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.
 10. Wanneer ProDiag niet steeds strikte nakoming van deze voorwaarden verlangt, leidt dit er niet toe dat de bepalingen hiervan niet van toepassing zijn, of dat ProDiag het recht verliest om in andere gevallen de strikte nakoming van deze voorwaarden te verlangen.

3. Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Voor het sluiten van de overeenkomst dient Afnemer aan ProDiag alle essentiële informatie te verschaffen in verband met de af te nemen Producten en Diensten. Afnemer staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem verstrekte informatie waarop ProDiag haar aanbieding baseert.
 2. Afnemer stelt zich beschikbaar voor het beantwoorden van vragen van ProDiag waarvan de antwoorden nodig zijn voor het opstellen van de offerte dan wel voor de uitvoering van de overeenkomst.
 3. Alle Offertes van ProDiag zijn vrijblijvend. Na aanvaarding door Afnemer, heeft ProDiag het recht haar Offerte binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 4. Een overeenkomst komt tot stand door schriftelijke bevestiging door ProDiag van de aanvaarding door Afnemer van een Offerte of door de feitelijke (aanvang van de) levering van de Producten of de geoffreerde dienst aan Afnemer door ProDiag.
 5. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven geldt de toezending van een factuur niet als schriftelijke bevestiging. Is geen bevestiging gezonden en evenmin sprake van een feitelijke (aanvang van de) levering van de Producten door PrioDiag, dan komt de overeenkomst pas tot stand na ontvangst van de betaling door ProDiag.
 6. Wanneer een aanvaarding van een Offerte, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van een Offerte, is ProDiag aan deze afwijking niet gebonden en komt geen overeenkomst tot stand, tenzij de afwijking uitdrukkelijk door ProDiag wordt aanvaard. Indien desalniettemin een aanvang genomen wordt met de uitvoering van de overeenkomst, heeft te gelden dat de Offerte bindend is ten aanzien van de gemaakte afspraken.
 7. De Offerte bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door Afnemer mogelijk te maken. Eventuele foto’s zijn illustratief en daaraan kunnen geen rechten worden ontleend.
 8. Afnemer kan zich niet beroepen op kennelijke zet-, type-, programmeer- of programmafouten in/op de Website.

4. Prijzen en tarieven

 1. Alle prijzen en tarieven zijn in EURO, exclusief btw en verzendkosten, tenzij expliciet anders overeengekomen. De verzendkosten worden voorafgaand aan de definitieve bestelling kenbaar gemaakt.
 2. Wanneer prijzen en/of tarieven van prijsbepalende factoren van het Product, zoals bijvoorbeeld lonen, materialen, valutaverschillen, transportkosten, invoerrechten of verzekeringstarieven een verhoging ondergaan, door welke oorzaak dan ook, is ProDiag gerechtigd de overeengekomen prijs op enig moment dienovereenkomstig te wijzigen.

5. Levertijd en termijnen

 1. Levertermijnen en andere termijnen gaan in op de eerste werkdag na de totstandkoming van de overeenkomst en zijn gebaseerd op de tijdens het sluiten van de overeenkomst bekende informatie en geldende omstandigheden.
 2. Bij bestellingen via de Website geldt dat artikelen, tenzij anders aangeven, uit voorraad leverbaar zijn. ProDiag zal zich inspannen om een bestelling geplaatst op een werkdag vóór 12:00u nog dezelfde dag te verzenden. Voor bestellingen geplaatst tussen vrijdagmiddag 12:00u en maandagmiddag 12:00u. geldt, behoudens feestdagen, dat ProDiag zich zal inspannen om de bestelling op maandag te verzenden.
 3. Is een Product (tijdelijk) uitverkocht, dan wordt Afnemer hierover zo snel mogelijk geïnformeerd en wordt Afnemer de mogelijkheid geboden om te wachten tot het Product weer beschikbaar is. Reageert Afnemer niet of wil Afnemer niet wachten, dan wordt de overeenkomst door ProDiag ontbonden en zal een reeds betaalde koopprijs binnen dertig dagen worden terugbetaald.
 4. Opgegeven of overeengekomen levertermijnen en andere termijnen gelden bij benadering en zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn. ProDiag is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van het overschrijden van levertermijnen of andere termijnen. Ontbinding is pas mogelijk nadat ProDiag schriftelijk door Afnemer in gebreke is gesteld, waarbij aan PropDiag een termijn van dertig dagen is gesteld voor nakoming.
 5. Levertermijnen en andere termijnen worden verlengd met de tijd dat de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd door Overmacht, andere omstandigheden dan ProDiag bekend waren, uitblijving van betaling of opschorting door ProDiag van haar verplichtingen.
 6. Als Afnemer niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen jegens ProDiag, dan wel wanneer Afnemer niet of niet adequaat heeft voldaan aan zijn (informatie)verplichtingen, mag ProDiag haar leveringen opschorten.

6. Overmacht

 1. Wanneer ProDiag door Overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, onafhankelijk van de vraag of de overmachtssituatie was te voorzien, is ProDiag gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de (verdere) uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten dan wel, zulks ter keuze van ProDiag, de overeenkomst door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Een eventuele ontbinding laat het recht van ProDiag op betaling door Afnemer voor reeds door ProDiag verrichte prestaties onverlet en ProDiag is in die situatie nimmer gehouden tot vergoeding van schade.
 2. ProDiag zal Afnemer zo spoedig mogelijk van de situatie van Overmacht op de hoogte stellen. In geval van opschorting, zoals bedoeld in artikel 6.1, zal ProDiag alsnog gerechtigd zijn de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 3. Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden waardoor ProDiag tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals brand, vorst, werkstaking of werkuitsluiting, oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, in gebreke blijven van toeleveranciers, elektriciteitsstoringen, computer-, telefoon- en internetstoringen, diefstal of verduistering van voorraden en voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet van ProDiag kan worden gevergd dat zij haar verplichtingen jegens Afnemer (verder) nakomt. Overmacht van ProDiag’s toeleveranciers wordt tevens geacht overmacht te zijn van ProDiag.
 4. Wanneer de Overmacht aan de zijde van ProDiag langer duurt dan drie maanden is Afnemer bevoegd om de overeenkomst voor het niet uitvoerbare deel door een schriftelijke verklaring te ontbinden.

7. Aflevering, transport, risico

 1. Levering van Producten vindt plaats door ter beschikkingstelling hiervan op de met Afnemer overeengekomen locatie. Afnemer draagt vanaf dat moment onder meer het risico van de zaak voor opslag, laden, transport en lossen.  
 2. Ook wanneer overeengekomen is dat ProDiag voor het transport zorgt, rust het risico van onder meer opslag, laden, transport en lossen op Afnemer.
 3. ProDiag heeft aan haar leveringsplicht voldaan, wanneer zij op de overeengekomen plaats en tijd Afnemer in de gelegenheid heeft gesteld om de Producten in ontvangst te nemen. Het opgeven van een foutief of onvolledig adres komt voor rekening en risico van afnemer.

8. Afname

 1. Afnemer is verplicht aan de levering mee te werken, alsmede de Producten in ontvangst te nemen.
 2. Bij gebreke van afname van de Producten door Afnemer, behoudt ProDiag zich het recht voor eventueel daaraan verbonden kosten (inclusief kosten voor opslag en vervoer) door te berekenen aan Afnemer.
 3. Afname wordt geacht te zijn geweigerd wanneer de bestelde Producten ter aflevering zijn aangeboden doch aflevering onmogelijk is gebleken. De dag waarop afname wordt geweigerd geldt als de dag van levering.

9. Inspectie en reclame

 1. Afnemer dient de Producten (inclusief verpakking en gebruiksaanwijzing) direct na aflevering zo volledig mogelijk te inspecteren en de volledigheid te controleren.
 2. Klachten over ontbrekende of beschadigde (onderdelen van) Producten, verpakking, afwijkingen in maat, getal, of andere afwijkingen ten aanzien van de overeengekomen productspecificaties die redelijkerwijs kunnen worden ontdekt bij deze inspectie dienen, op straffe van verval van alle rechten, binnen veertien dagen na aflevering te worden geuit.
 3. Afnemer kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij hierover niet uiterlijk binnen twaalf maanden na aflevering en binnen een termijn van veertien dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk heeft geklaagd. De klacht dient voorzien te zijn van alle relevantie informatie om de klacht goed te kunnen onderzoeken zoals datum van aflevering, adres waar de Producten zijn afgeleverd, een gedetailleerde beschrijving en motivering van de klacht en eventueel relevant beeldmateriaal. Tevens is Afnemer gehouden een gebrekkig onderdeel te bewaren en op eerste verzoek vrachtvrij aan ProDiag te retourneren.

10. Garantie en aanspraken van Afnemer

 1. Met inachtneming van het elders in deze voorwaarden bepaalde en met uitzondering van producten waarvoor een kortere houdbaarheidsdatum geldt, garandeert ProDiag gedurende zes maanden na aflevering de deugdelijkheid van de door haar geleverde producten. Dit wil zeggen dat ProDiag garandeert dat de Producten voldoen aan de technische specificaties zoals opgenomen in de overeenkomst of Offerte. Een eventueel in de overeenkomst opgenomen afwijkende garantietermijn laat dit artikel voor het overige onverlet.
 2. ProDiag garandeert op geen enkele wijze dat de door haar verkochte Producten geschikt zijn voor het doel dat Afnemer met de Producten heeft. Het is aan Afnemer zelf om, voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst, te onderzoeken of de te kopen Producten geschikt zijn voor het beoogde doel en gebruik van Afnemer.
 3. Als de prestatie niet deugdelijk door ProDiag is uitgevoerd, heeft zij de keuze om de prestatie opnieuw te verrichten, het geleverde aan te vullen of om Afnemer te crediteren voor een evenredig deel van de koopprijs.
 4. Indien ProDiag kiest voor het opnieuw verrichten van de prestatie, dan bepaalt ProDiag de wijze en het tijdstip van de uitvoering. Afnemer zal op eerste verzoek en conform instructies van ProDiag ondeugdelijke Producten op eigen kosten retourneren aan ProDiag.
 5. Afnemer blijft in geval van een garantieclaim gehouden tot afname en betaling van eventuele overige bestelde Producten. Een (terechte) garantieclaim geeft geen recht op opzegging
 6. De in dit artikel opgenomen garantieverplichting van ProDiag geldt in ieder geval niet wanneer:
  • een gebrek voortvloeit uit het feit dat ProDiag onvolledige of onjuiste informatie heeft ontvangen met betrekking tot het uitvoeren van de desbetreffende overeenkomst;
  • een gebrek voortvloeit uit het feit dat Afnemer de producten op een andere wijze gebruikt dan in overeenstemming met de overeengekomen of gebruikelijke bestemming van de Producten;
  • wijzigingen of reparaties aan de Producten zijn verricht zonder voorafgaande schriftelijke toestemming hiertoe van ProDiag;
  • de geleverde Producten zijn aangetast door van buitenaf komende oorzaken;
  • de Afnemer enige uit de onderliggende overeenkomst voortvloeiende verplichtingen jegens ProDiag niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt of is nagekomen.
 7. Transportkosten voor het opnieuw leveren van de Producten komen voor rekening en risico van Afnemer, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 8. Voor zaken die ProDiag van derden betrekt, zijn haar verplichtingen jegens Afnemer nimmer groter, noch van langere duur, dan de (garantie)verplichtingen van die derden jegens ProDiag. ProDiag zal ter zake haar verplichtingen jegens Afnemer zijn gekweten, zodra zij haar vordering op die derde aan Afnemer heeft overgedragen.

11. Aansprakelijkheid / vrijwaring

 1. ProDiag is niet aansprakelijk voor door Afnemer of derden geleden schade voortvloeiend uit een (nog te sluiten) overeenkomst met Afnemer, dan wel enige andere verbintenis uit de wet (zoals een onrechtmatige daad). Hieronder valt tevens gevolgschade, bedrijfsschade, geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie of schade als gevolg van aanspraken van derden jegens Afnemer.
 2. Voor schade veroorzaakt door handelingen of nalatigheden door personeel in dienst bij ProDiag of andere personen van wiens diensten ProDiag gebruik maakt, daaronder begrepen aanbevelingen of adviezen, is ProDiag niet aansprakelijk, behoudens ingeval sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van ProDiag.
 3. Afnemer zal personeelsleden van ProDiag en door ProDiag ingeschakelde partijen nimmer persoonlijk aanspreken in verband met een overeenkomst.
 4. Ingeval ProDiag, niettegenstaande het bovenstaande (naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid) gehouden zou zijn tot betaling van schadevergoeding geldt dat ProDiag’s aansprakelijkheid jegens Afnemer, contractueel of anderszins, in ieder geval beperkt is tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van ProDiag in het betreffende geval uitkeert, althans, indien ProDiag hierop geen beroep toe komt, geldt dat ProDiag’s aansprakelijkheid jegens Afnemer, contractueel of anderszins, in ieder geval beperkt is tot de waarde van de door Afnemer afgenomen Producten of diensten dan wel (wanneer dit lager is) een bedrag van EUR 3.000 in totaal per reeks gebeurtenissen met een en dezelfde oorzaak.
 5. Afnemer dient binnen één kalendermaand nadat hij bekend is of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met een schade toebrengend feit ProDiag aansprakelijk te stellen voor geleden of nog te lijden schade. Bij gebreke hiervan kan Afnemer zich hier niet meer op beroepen.
 6. Iedere vordering tot schadevergoeding jegens ProDiag, behalve een vordering die door ProDiag is erkend, verjaart één jaar na de dag waarop Afnemer bekend geworden is met de schade en de aansprakelijkheid van ProDiag.
 7. Afnemer vrijwaart ProDiag voor iedere vorm van aansprakelijkheid en voor alle kosten en schade van ProDiag en derden in verband met het gebruik van de Producten op een andere wijze dan in overeenstemming met de overeengekomen of gebruikelijke bestemming van de Producten, alsmede voor iedere vorm van aansprakelijkheid en voor alle kosten en schade van ProDiag en derden in verband met het doorverkopen van de Producten buiten Nederland.
 8. ProDiag is in geen geval aansprakelijk voor enige schade wanneer en voor zover deze voortvloeit uit het niet nakomen van aanwijzingen/instructies van ProDiag of het niet-nakomen van gebruiks-, controle- en/of onderhoudsvereisten van Producten door Afnemer of derden.

12. Veiligheidsmaatregelen en recall

 1. Afnemer is gehouden onverwijld mee te werken aan (maatregelen in verband met) een veiligheidswaarschuwing, veiligheidscontroles en vervanging van de Producten om veiligheidsredenen.
 2. Afnemer is tevens gehouden onverwijld mee te werken aan een door ProDiag geïnstigeerde recall van Producten.
 3. Eventuele schade of kosten van Afnemer in verband met het bepaalde in dit artikel worden vergoed tot ten hoogste het bedrag van de factuurwaarde van de oorspronkelijk geleverde c.q. de teruggehaalde Producten, zoals in rekening gebracht door ProDiag. Omzet- en winstderving van Afnemer worden niet vergoed.

13. Keurmerken, intellectuele en industriële eigendomsrechten

 1. Alle rechten op de door ProDiag geleverde geregistreerde Producten, waaronder intellectuele eigendomsrechten, berusten uitsluitend bij ProDiag of haar licentiegevers. De verkoop en levering van de Producten aan Afnemer creëert geen rechten ten aanzien van de betreffende rechten.
 2. Het is Afnemer niet toegestaan om tekst- en/of beeldmateriaal van de Website te kopiëren, op te slaan, te publiceren, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken zonder de uitdrukkelijke toestemming van ProDiag.
 3. Het is Afnemer niet toegestaan enige aanduiding omtrent (keur)merken, zoals CE-markering, handelsnamen, octrooien of andere rechten uit de door ProDiag geleverde Producten te verwijderen of te wijzigen.
 4. Afnemer zal op de Producten aangebrachte herkenningstekens niet (geheel of gedeeltelijk) verwijderen of onzichtbaar dan wel onleesbaar maken.

14. Facturering en betaling

 1. Ingeval van een bestelling via de Website, dient de koopsom vooraf te worden voldaan via een van de betaalmogelijkheden op de Website. Gekozen kan worden voor betaling vooraf via overboeking of Ideal of voor betaling achteraf via Credit Card, wij accepteren Mastercard en Visa. De creditcard zal pas na verzending van het pakket worden belast.
 2. Wordt gekozen voor betaling vooraf, dan wordt de overeenkomst gesloten onder de opschortende voorwaarde van betaling. Dit wil zeggen dat de bestelling pas verzonden wordt nadat de betaling door ProDiag is ontvangen. Is betaling niet binnen zeven dagen ontvangen, dan ontvangt Afnemer een herinnering. Blijft wederom betaling gedurende zeven dagen uit, dan is ProDiag gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Bij betaling via overboeking dient Afnemer het ordernummer duidelijk in de betaling te verwerken en rekening te houden met de verwerkingstijd van de banken.
 3. In alle overige gevallen dient Afnemer het op de factuur vermelde totaalbedrag inclusief btw uiterlijk binnen dertig dagen na factuurdatum te hebben voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Afnemer is niet gerechtigd zijn betalingsverplichtingen op te schorten.
 4. Betaling dient netto plaats te vinden op de door ProDiag aangewezen bankrekening van ProDiag, zonder enige korting, inhouding of verrekening. De op de bankafschriften van ProDiag aangegeven valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt.
 5. Wanneer Afnemer niet binnen de overeengekomen betalingstermijn het volledige verschuldigde bedrag heeft betaald, is Afnemer van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is. Vanaf de dag dat Afnemer in verzuim is tot aan de dag van volledige betaling is Afnemer wettelijke handelsrente zoals bedoeld in artikel 6:119a BW verschuldigd.
 6. Alle kosten van invordering van het door Afnemer verschuldigde, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van Afnemer. Hieronder vallen onder meer de kosten van beslag, faillissementsaanvraag, incassokosten, alsmede de kosten van door ProDiag ingeschakelde advocaten, deurwaarders en andere deskundigen. De door ProDiag te maken buitengerechtelijke incassokosten die ProDiag in rekening kan brengen bedragen – mede in het kader van een boetewerking – ten minste 15% van het totale door Afnemer aan ProDiag verschuldigde bedrag, met een minimum van EUR 750, te vermeerderen met BTW, onverminderd het recht van ProDiag op een volledige vergoeding van schade en kosten ten aanzien van de incasso van de verschuldigde bedragen.
 7. Afnemer dient klachten betreffende facturen, op straffe van verval van alle rechten, uiterlijk binnen veertien dagen na factuurdatum schriftelijk te hebben ingediend bij ProDiag, bij gebreke waarvan facturen worden geacht te zijn geaccepteerd en akkoord bevonden door Afnemer, en klachten ter zake niet meer worden aanvaard.
 8. ProDiag is gerechtigd overeenkomsten die in gedeelten worden uitgevoerd, per deellevering te factureren.
 9. ProDiag is bevoegd zijn schulden aan Afnemer te verrekenen met vorderingen van aan ProDiag gelieerde ondernemingen op Afnemer. Daarnaast is ProDiag bevoegd zijn vorderingen op Afnemer te verrekenen met schulden die aan ProDiag gelieerde ondernemingen hebben aan Afnemer. Verder is ProDiag bevoegd zijn schulden aan Afnemer te verrekenen met vorderingen op aan Afnemer gelieerde ondernemingen. Onder gelieerde ondernemingen wordt verstaan: alle ondernemingen die behoren tot dezelfde groep, in de zin van artikel 2:24b BW en een deelneming in de zin van artikel 2:24c BW.

15. Eigendomsvoorbehoud en andere zekerheden

 1. De door ProDiag geleverde producten blijven haar eigendom tot het moment van dat Afnemer aan al haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst heeft voldaan, inclusief vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van een overeenkomst (zoals rente, kosten en boetes), een en ander als bedoeld in artikel 3:92 Burgerlijk Wetboek. Een retentierecht op deze Producten komt Afnemer niet toe.
 2. De Producten kunnen door Afnemer, behoudens in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening, niet worden doorverkocht, gebruikt of bezwaard met enig zekerheidsrecht zolang hierop een eigendomsvoorbehoud rust.
 3. Het eigendomsvoorbehoud herleeft in de situatie dat Afnemer op enig moment aan al zijn verplichtingen heeft voldaan, maar er nieuwe verplichtingen voor Afnemer ontstaan uit een nieuwe overeenkomst.
 4. Afnemer is gehouden ten aanzien van alle Producten waarop een eigendomsvoorbehoud van ProDiag rust de in het maatschappelijke verkeer betamende zorgvuldigheid aan te wenden, ProDiag toegang tot die zaken te verschaffen en ProDiag onverwijld schriftelijk te informeren van iedere actie van derden, die op voor ProDiag nadelige wijze betrekking heeft of kan hebben op de geleverde Producten.
 5. ProDiag heeft het recht aan Afnemer geleverde Producten die eigendom van ProDiag zijn gebleven, terug te (doen) nemen wanneer Afnemer niet aan zijn verplichtingen voldoet of ProDiag aanleiding heeft om aan te nemen dat Afnemer niet aan zijn betalingsverplichtingen zal voldoen. Afnemer is verplicht deze terugname mogelijk te maken. De aan terugname verbonden kosten worden gedragen door Afnemer. Bij terugname wordt Afnemer gecrediteerd op basis van de factuurwaarde, of, ingeval van beschadiging van de Producten, op basis van de reële waarde in het economische verkeer.
 6. Afnemer is gehouden derde partijen (zoals curatoren en beslagleggers die enig recht claimen met betrekking tot de Producten waarop ProDiag een eigendomsvoorbehoud heeft) te wijzen op het eigendomsvoorbehoud van ProDiag. Afnemer dient ProDiag hiervan in een voornoemd geval onmiddellijk schriftelijk door middel van een brief en per mail op de hoogte te stellen.
 7. Ongeachte de overeengekomen betalingscondities, is Afnemer gehouden (telkens) op eerste verzoek van ProDiag naar diens oordeel nadere zekerheid te stellen voor de nakoming van haar verplichtingen jegens ProDiag. Zekerheid kan onder meer bestaan uit het stellen van een bankgarantie of het voldoen van voorschotbetalingen ter grootte van de bedragen als aangegeven door ProDiag. ProDiag is geen rente verschuldigd over voorschotbetalingen. Als Afnemer hieraan niet binnen de door ProDiag gestelde termijn aan voldoet, raakt Afnemer direct in verzuim.

16. Toerekenbare tekortkoming en ontbinding door ProDiag

 1. Afnemer wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn en de (resterende) schuld van Afnemer jegens ProDiag zal onmiddellijk opeisbaar zijn wanneer:
  • Afnemer zijn eigen faillissement aanvraagt, failliet wordt verklaard of surseance van betaling aanvraagt; of
  • een besluit wordt genomen en/of wordt overgegaan tot liquidatie van Afnemer of het beëindigen van de bedrijfsactiviteiten van Afnemer, of tot verkoop van de bedrijfsactiviteiten van Afnemer, of de aard van de bedrijfsactiviteiten van Afnemer wezenlijk wijzigt naar de mening van ProDiag; of
  • Afnemer enige uit kracht der wet of van contractuele condities op hem rustende verplichtingen jegens ProDiag niet of niet geheel nakomt; of
  • Afnemer nalaat een aan ProDiag verschuldigd factuurbedrag binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen; of
  • beslag wordt gelegd op het geheel of een gedeelte van het vermogen van Afnemer; of
  • aan een bestuurder van Afnemer een civielrechtelijk bestuursverbod wordt opgelegd; of
  • een met a t/m f vergelijkbare situatie zich voordoet naar het recht van het land van vestiging van Afnemer,
 2. ProDiag is in de in artikel 16.1 genoemde situaties gerechtigd om haar verplichtingen op te schorten of om de overeenkomst, zonder gerechtelijke tussenkomst, onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, een en ander onverminderd ProDiag’s overige rechten, zoals rechten ten aanzien van reeds vervallen boetes, rente en het recht op schadevergoeding.
 3. ProDiag is niet gehouden tot betaling van enige schadevergoeding jegens Afnemer in geval van beëindiging van de overeenkomst conform het in dit artikel bepaalde.
 4. Bij beëindiging van de overeenkomst blijven bepalingen in stand die naar hun aard bestemd zijn om voort te duren.
 5. In geval van ontbinding is ProDiag gerechtigd de Producten terug te nemen, vrij van alle rechten van Afnemer. In een dergelijk geval zijn ProDiag en haar gemachtigde(n) gerechtigd om de terreinen/gebouwen van Afnemer te betreden teneinde de Producten in bezit te nemen. Afnemer is verplicht om haar medewerking te verlenen en de nodige maatregelen te nemen teneinde ProDiag in de gelegenheid te stellen haar rechten te effectueren.

17. Wijzigingen

ProDiag is gerechtigd de overeenkomst waaronder haar prijzen en deze algemene voorwaarden te wijzigen. Afnemer wordt geacht de betreffende wijzigingen te hebben aanvaard wanneer ProDiag niet binnen veertien dagen na de mededeling van ProDiag dat wijziging zal plaatsvinden een schriftelijk protest daartegen van Afnemer heeft ontvangen.

18. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere tussen partijen gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Het Weens koopverdrag is niet van toepassing.
 3. Eventuele geschillen in verband met of voortvloeiend uit een overeenkomst zullen in eerste instantie bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht, onverminderd het recht van ProDiag een geschil voor te leggen aan een andere volgens de wet of een verdrag bevoegde rechter.

***

Opgesteld op 26 maart 2020